Tìm kiếm
Close this search box.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì? Quyền & nghĩa vụ cổ đông sở hữu cổ phần

Cổ phần ưu đãi biểu quyết
Nội dung chính:

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì, vì sao nhiều cổ đông đầu tư đặc biết quan tâm đến loại cổ phần này?

Cổ phần ưu đãi biểu quyết đóng vai trò quan trọng với công ty cổ phần, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu rõ về khái niệm này, cũng như hiểu về quyền lợi và trách nhiệm của các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết trong thực tiễn. 

Nếu áp dụng mà không tuân thủ đúng quy định, doanh nghiệp có thể đối mặt với rủi ro pháp lý, những tranh chấp giữa các cổ đông, xa hơn là làm mất lòng tin từ các nhà đầu tư. 

Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ giải đáp rõ ràng và chi tiết về cổ phần ưu đãi biểu quyết, từ đó giúp bạn đọc hoạt động có hiệu quả trong quá trình vận hành kinh doanh công ty cổ phần!

Văn bản pháp luật quy định về ưu đãi biểu quyết:

Cổ phần ưu đãi biểu quyết đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu cổ đông và quyền lợi trong các quyết định của công ty. 

Bạn đọc có thể tìm thấy nội dung liên quan đến căn cứ pháp lý liên quan ưu đãi biểu quyết tại:

 • Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020: Định nghĩa về các loại cổ phần. Theo đó, chúng ta biết cổ phần ưu đãi biểu quyết là một loại cổ phần của công ty cổ phần và  thuộc nhóm cổ phần ưu đãi.
 • Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020: Quy định về cổ phần ưu đãi biểu quyết, xác định đây là loại cổ phần phổ thông với quyền biểu quyết đặc biệt hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ có thể là tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập.
 • Điều 11 Nghị định 47/2021/NĐ-CP: Nghị định này quy định về việc tổ chức được Chính phủ ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là loại cổ phiếu trong một công ty hoặc tổ chức mang lại các quyền biểu quyết đặc biệt cho các cổ đông so với các cổ phiếu thông thường. 

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?
Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Nói cách khác, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết thường được cấp số lượng phiếu biểu quyết lớn hơn thông thường. 

Ví dụ: Hãy xem xét một công ty, gọi là Công ty X, mệnh giá mỗi cổ phiếu là 20.000 đồng. Công ty X có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng và như vậy chia thành 1 triệu cổ phiếu. 

Trong số này, 30% được gọi là cổ phần ưu đãi biểu quyết, dành riêng cho các cổ đông lớn là cổ đông sáng lập. Mỗi cổ phiếu ưu đãi biểu quyết này được tính là 3 phiếu bầu. 

Có nghĩa là, nếu bạn là một trong những cổ đông lớn và bạn sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết, thì mỗi cổ phiếu mà bạn nắm giữ tương đương với 3 phiếu bầu. Trong khi đó, các cổ đông thông thường chỉ có một phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu mà họ nắm giữ.

Như vậy, các cổ đông lớn giữ 300 ngàn cổ phiếu, đồng nghĩa họ nắm giữ tổng cộng 900 ngàn phiếu bầu, áp đảo so với 700 ngàn phiếu bầu của 700 ngàn cổ phiếu thường còn lại.

 • 30%*1 triệu = 300 ngàn cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
 • Cổ đông lớn sáng lập nắm giữ: 300 ngàn cổ phiếu *3 phiếu bầu = 900 ngàn phiếu bầu
 • 70%*1 triệu = 700 ngàn cổ phiếu phổ thông
 • Cổ đông thông thường: 700 ngàn cổ phiếu *1 phiếu bầu = 700 ngàn phiếu bầu

Dù có số lượng cổ phiếu thông thường nhiều hơn, nhưng về số phiếu bầu, cổ đông ưu đãi biểu quyết vẫn chiếm ưu thế. Nhờ vào quyền bỏ phiếu và có số lượng lớn nên họ có ảnh hưởng trong các quyết định quan trọng của công ty như việc bổ nhiệm ban điều hành hoặc thay đổi cơ cấu tổ chức.

Đặc điểm của cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết có một số đặc điểm sau:

 • Đơn vị biểu hiện quyền sở hữu tài sản: Cổ phần ưu đãi biểu quyết đại diện cho quyền sở hữu trong công ty.
 • Cách xác định mệnh giá: Mỗi cổ phần sẽ có một mệnh giá được công ty quy định và thể hiện trên cổ phiếu. Mặc dù mệnh giá có thể khác so với giá bán trên thị trường, nhưng không thể thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán.
 • Tính không thể phân chia: Cổ phần ưu đãi biểu quyết không thể phân chia, vì phần lớn cổ phần đã được chia đều trong vốn điều lệ.
 • Tính ổn định tài sản: Cổ phần không thể chuyển nhượng được nên khi cổ phần ưu đãi biểu quyết còn hiệu lực, công ty vẫn đảm bảo ổn định, không bị ảnh hưởng bởi việc chuyển nhượng giữa các cổ đông.
 • Tính hiệu lực của cổ phần: Cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ có hiệu lực 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn này thì cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và cổ đông được hưởng các quyền của cổ phần phổ thông.
Cổ phần ưu đãi
Đặc điểm của cổ phần ưu đãi biểu quyết

Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

Quyền lợi của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

Quyền lợi của cổ đông

Căn cứ pháp lý

Nội dung

Tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông

Khoản 2 Điều 116 của Luật Doanh nghiệp 2020

Cổ đông ưu đãi biểu quyết có quyền tham dự, phát biểu ý kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền, tuân thủ theo hình thức khác mà điều lệ công ty quy định.

Được nhận cổ tức

Khoản 1 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp 2020

Khi công ty có lãi, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ nhận được một phần lợi nhuận được gọi là cổ tức. 

Mức cổ tức bao nhiêu sẽ được quyết định bởi Đại hội đồng cổ đông.

Tiếp nhận thông tin

Khoản 1 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp 2020

Cổ đông sở hữu có quyền truy cập, kiểm tra các tài liệu quan trọng của công ty như Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội cổ đông, nghị quyết Đại hội cổ đông. 

Cũng có thể yêu cầu sửa đổi thông tin chưa chính xác trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết nếu phát hiện sai sót. 

4 nghĩa vụ mà cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết phải tuân thủ

Có 4 nghĩa vụ chính mà một cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết nên lưu ý:

 • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty

Đây là trách nhiệm của cổ đông đối với các nghĩa vụ tài chính và pháp lý của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã đóng góp.

Tuy nhiên, quyền hạn của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết thường lớn hơn so với cổ đông thông thường, nhưng trách nhiệm của họ thường ít hơn trong phạm vi tương đương với số vốn mà họ đã góp vào doanh nghiệp. 

Giả sử một cổ đông sở hữu 20% cổ phần ưu đãi biểu quyết trong một công ty với vốn điều lệ là 100 triệu đồng. Quyền hạn của họ trong việc tham gia vào các quyết định của công ty có thể lớn hơn so với một cổ đông thông thường chỉ sở hữu 5% cổ phần. Tuy nhiên, trong trường hợp công ty phá sản và có nợ cần trả, cổ đông ưu đãi biểu quyết chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà họ đã góp vào công ty, tức là 20 triệu đồng.

 • Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty, các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật 

Cổ đông phải tuân thủ các quy định và quy trình được đề cập trong Điều lệ và quy chế quản lý của công ty, đảm bảo sự hoạt động thuận lợi trong vận hành tổ chức. Đồng thời, thực hiện mọi nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

 • Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

Cổ đông thực hiện các quyết định được đưa ra bởi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị như chọn lựa Hội đồng quản trị, phê duyệt báo cáo tài chính, quyết định về việc chia cổ tức, và các vấn đề chiến lược kinh doanh khác.

 • Không chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ đông không được phép chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết cho người khác theo Khoản 3 Điều 116 của Luật Doanh nghiệp 2020. Điều này bảo đảm tính ổn định của công ty cũng như bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông khác.

Biểu quyết trong công ty cổ phần
Nghĩa vụ mà cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết trong công ty cổ phần

Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý công ty cổ phần

Nhiều khách hàng thường gặp những trở ngại và lo lắng khi liên quan đến công ty cổ phần và cổ phiếu ưu đãi biểu quyết trong công ty cổ phần. Các trường hợp thường gặp phải kể đến như:

 • Doanh nghiệp mới thành lập hoặc muốn thực hiện các thay đổi về cấu trúc vốn gặp khó khăn trong việc hiểu rõ quy định pháp lý và thực hiện các thủ tục phức tạp.
 • Các công ty cá nhân hoặc loại hình khác đang hoạt động muốn chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng quy mô kinh doanh.
 • Hay doanh nghiệp cần phát hành cổ phần ưu đãi để thu hút vốn đầu tư, nhưng khá bối rối về quy trình và yêu cầu.

Đội ngũ chuyên viên tại Dịch vụ Thuế 24h là đối tác đáng tin cậy giải quyết mọi vấn đề pháp lý cho công ty của khách hàng. Với hơn 1000+ đối tác doanh nghiệp, chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp chất lượng – uy tín – hỗ trợ toàn diện trong việc thực hiện các thủ tục phức tạp.

3 lợi ích khách hàng nhận được khi đến với Dịch vụ Thuế 24h:

 • Đội ngũ chuyên môn và kinh nghiệm: Với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến công ty cổ phần, đội ngũ am hiểu sâu sắc về trình tự và quy định pháp lý, hỗ trợ khách hàng toàn diện từ chuẩn bị hồ sơ đến hoàn tất thủ tục.
 • Dịch vụ trọn gói và nhanh chóng: Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ trọn gói, xử lý nhanh với chi phí hợp lý, giúp khách hàng mọi bước trong quá trình thành lập công ty, thay đổi GPKD một cách thuận lợi và tiết kiệm thời gian.
 • Uy tín và chuyên nghiệp: Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và cam kết đem lại những giải pháp toàn diện và chất lượng nhất.

Các dịch vụ chính của Dịch Vụ Thuế 24h bao gồm: 

 • Dịch vụ thành lập công ty cổ phần: Trọn gói chỉ 1,500,000 đồng, có giấy phép sau 3 ngày, hỗ trợ từ A đến Z đã bao gồm lệ phí, GPKD, mã số thuế, đăng công bố, mở tài khoản,…
 • Dịch vụ thay đổi GPKD: Khi doanh nghiệp cần thay đổi thông tin trên Giấy phép kinh doanh như tên công ty, địa chỉ, ngành nghề,… Dịch vụ Thuế 24h sẽ đảm nhận mọi thủ tục pháp lý và giúp khách hoàn thành thuận lợi và nhanh chóng.
 • Dịch vụ chuyển nhượng cổ phần: Khách sẽ được các luật sư tư vấn miễn phí, chuyên viên hỗ trợ tận tâm từ chuẩn bị tài liệu cho đến thực hiện các thủ tục chuyển nhượng chuyên nghiệp và hiệu quả.
 • Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần: Dịch vụ Thuế 24h sẽ giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ đơn đề nghị thay đổi vốn điều lệ, văn bản quyết định của chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên, biên bản định giá tài sản,… và giao kết quả tận nơi cho khách. Tiết kiệm thời gian và công sức đi lại!
Các loại hình dịch vụ liên quan đến công ty cổ phần
Các loại hình dịch vụ liên quan đến công ty cổ phần

Một số câu hỏi thường gặp về cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ đông có được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết hay không?

Theo Khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp sau:

 • Chuyển nhượng theo bản án 
 • Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
 • Hoặc trong trường hợp thừa kế

Chỉ cổ phần ưu đãi biểu quyết hết thời hạn ưu đãi và chuyển thành cổ phần phổ thông, cổ đông sẽ có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết có thể chuyển thành cổ phần phổ thông hay không?

Theo Điều 114 của Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phần ưu đãi biểu quyết có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Tuy nhiên, không xảy ra trường hợp ngược lại. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

Tất cả cổ đông đều có quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết đúng không?

Chỉ có tổ chức sau được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết:

 • Tổ chức được Chính phủ ủy quyền, tức là các cơ quan đại diện chủ sở hữu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết.
 • Các cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập công ty.

Có bắt buộc chuyển đổi cổ phần ưu đãi biểu quyết sau khi hết thời hạn ưu đãi biểu quyết hay không?

Theo quy định, ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ phải chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là sự thu hút hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, cổ đông sáng lập quản lý và điều hành công ty cổ phần. Nắm giữ cổ phần ưu đãi giúp cổ đông sở hữu nắm giữ quyền lợi và ảnh hưởng lớn hơn trong quyền ra quyết định. Tuy nhiên, việc áp dụng và tuân thủ các quy định liên quan đến cổ phần ưu đãi biểu quyết cũng đặt ra nhiều cân nhắc cho các công ty. 

Nếu quý khách hàng đang tìm kiếm đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp và đáng tin cậy, hãy đến với Dịch vụ Thuế 24h để được hỗ trợ tận tình và hiệu quả! Gọi ngay hotline hoặc để lại tin nhắn cho đội ngũ chuyên viên của chúng tôi ngay khi cần tư vấn!

Bài viết mới nhất

Thời hạn góp vốn điều lệ

Quy định về thời hạn góp đủ vốn điều lệ công ty 2024

Trong một thị trường kinh doanh sôi động như Việt Nam, việc góp vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp, mà còn là nền tảng quyết định trách nhiệm tài chính của các thành viên, cổ đông và sự uy tín của công ty đối với cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh và người tiêu dùng. Một doanh nghiệp có đủ vốn điều lệ cũng có khả năng huy động vốn dễ dàng hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh. Vậy quy định về thời gian góp vốn điều lệ là gì? Doanh nghiệp phải chịu hình phạt như thế nào nếu không góp đủ số vốn cam kết? Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thời hạn góp vốn điều lệ công ty và những quy định mới nhất về thủ tục đăng ký vốn góp năm 2024. Văn bản pháp luật quy định về vốn điều lệ:

Chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty

Thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty 2024

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động như hiện nay, doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh tại Việt Nam, phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình hoạt động kinh doanh. Để vượt qua những rào cản về quy định pháp luật và tận dụng tiềm năng phát triển trong thời điểm này, nhiều hộ kinh doanh lựa chọn chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty. Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp không chỉ giúp mở rộng quy mô kinh doanh mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như nâng cao uy tín thương hiệu, tăng khả năng huy động vốn và tham gia vào các ngành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn và chất lượng. Vậy thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp như thế nào? Trong bài viết này, hãy cùng Dịch Vụ Thuế 24h tìm hiểu về quy trình chuyển đổi và những điều cần lưu ý để thực hiện quy trình này một cách thuận lợi nhất. Các quy định pháp lý liên quan tới việc hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số

tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh

Hướng dẫn 3 cách tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh cá thể dễ dàng

Tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh giúp chúng ta dễ dàng xác nhận thông tin cần biết về hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, nghĩa vụ nộp thuế, quản lý thuế một cách hiệu quả hơn. Nhưng bạn chưa biết làm thế nào để tra cứu mã số thuế (MST) hộ kinh doanh? Không cần mất thời gian hay cảm thấy rắc rối khi không biết tìm kiếm thông tin ở đâu, sau đây là 3 cách miễn phí và vô cùng dễ thực hiện giúp bạn tra ngay mã số này. Đọc ngay bài hướng dẫn chi tiết cùng Dịch Vụ Thuế 24h bên dưới! Mã số thuế hộ kinh doanh là gì? Mã số thuế hộ kinh doanh là một dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, được cấp cho các hộ kinh doanh khi họ đăng ký kinh doanh(1). Đây là một phần quan trọng của quy trình đăng ký doanh nghiệp. Hãy xem mã số thuế hộ kinh doanh như là một “chứng minh nhận diện” cho hộ kinh doanh. Giống như một số CMND/CCCD của cá

hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không

Hộ kinh doanh cá thể có tư cách pháp nhân không?

So với một số loại hình doanh nghiệp, mô hình hộ kinh doanh cá thể thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân vì tính linh hoạt và đơn giản. Tuy nhiên, khi tài sản cá nhân và tài sản công ty không phân biệt rõ ràng có thể tạo ra rủi ro về tài chính cho hộ kinh doanh.  Tư cách pháp nhân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản ổn định và phát triển kinh doanh. Vậy hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?  Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ giải đáp câu hỏi này thông qua việc làm rõ điều kiện nào để có tư cách pháp nhân, loại hình doanh nghiệp nào có tư cách pháp nhân, thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có phức tạp không,… Pháp nhân là gì? Điều kiện để có tư cách pháp nhân? Nói dễ hiểu, pháp nhân là một khái niệm chỉ một tổ chức có tư cách pháp lý riêng biệt, tức là một thực thể pháp lý độc lập và có thể tham gia vào các

Đặc điểm hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể là gì? 6 Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình

Bạn đã có ý tưởng và muốn mở ngay một cửa hàng quần áo thời trang của riêng mình? Hay bạn là một người trẻ muốn tự khởi nghiệp với dự án xe bánh mì lưu động cùng với nhóm bạn? Nếu các bạn đều đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh linh hoạt, dễ đăng ký với quy mô nhỏ, hãy tìm hiểu khái niệm: Hộ kinh doanh cá thể. Trong bài viết dưới đây, Dịch Vụ Thuế 24h giải đáp tất tần tật cho quý bạn đọc về hộ kinh doanh là gì. Mô hình này khác gì với loại hình doanh nghiệp/công ty? Đặc điểm về tính pháp nhân, trách nhiệm tài sản, cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể, có nghĩa vụ và quyền lợi như thế nào?  Dịch Vụ Thuế 24h giúp bạn kinh doanh dễ dàng ngay từ khi bắt đầu! Đọc ngay bài viết bên dưới.  Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh là một mô hình kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên trong một hộ gia đình thành lập và điều hành. Trong hộ kinh doanh, các thành viên hoặc cá nhân chịu trách nhiệm

Mời bạn để lại yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn miễn phí ngay!

Dịch Vụ Thuế 24h cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
Phone
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.