Tìm kiếm
Close this search box.

Hồ sơ và thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần 2024

Thay đổi cổ đông sáng lập
Nội dung chính:

Cổ đông sáng lập, người có ảnh hưởng lớn đến quyết định chiến lược và phương hướng phát triển của doanh nghiệp, khi thay đổi có thể tác động đáng kể đến tình hình kinh doanh và quy trình ra quyết định của tổ chức.

Quá trình thay đổi cổ đông sáng lập làm các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp do đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ quy trình pháp lý. Đặc biệt, nếu chuyển nhượng cổ phần thường đi kèm với việc thay đổi chủ sở hữu, quản lý, cũng như quyền lợi trong công ty.

Từ việc chuẩn bị hồ sơ, thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh hay không, đến việc cập nhật sổ đăng ký cổ đông, điều chỉnh Điều lệ công ty, mọi bước đều cần sự am hiểu về các quy định để đảm bảo tuân thủ đúng luật.

Sau đây Dịch vụ Thuế 24h sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần. Đọc ngay bài viết cùng chúng tôi!

Dưới đây là các văn bản quy định về thay đổi cổ đông sáng lập:

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021): Quy định về các thay đổi trong cấu trúc quản lý doanh nghiệp, quy trình và điều kiện cụ thể liên quan thay đổi cổ đông sáng lập.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 04/01/2021): Tập trung vào đăng ký doanh nghiệp, quy định rõ ràng về thủ tục và hồ sơ cần thiết khi có sự thay đổi cổ đông sáng lập.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ ngày 01/05/2021): Hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký doanh nghiệp.
 • Nghị định 122/2021/NĐ-CP: Văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, liên quan đến những hậu quả pháp lý khi không tuân thủ đúng quy trình thay đổi cổ đông sáng lập.

Cổ đông sáng lập công ty là gì?

Cổ đông sáng lập công ty là những cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và đã ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần. Đây cũng là những người góp vốn đầu tiên để thành lập doanh nghiệp. (Theo định nghĩa tại Khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020)

Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rằng mỗi công ty cổ phần cần có ít nhất 3 cổ đông sáng lập và không có giới hạn tối đa. Các cổ đông sáng lập thường đăng ký hoặc cam kết đăng ký mua một số lượng cổ phần nhất định. Điều này phản ánh khả năng tài chính và niềm tin của các cổ động vào triển vọng của công ty. 

Cổ đông sáng lập công ty là gì?
Cổ đông sáng lập công ty là gì?

Lưu ý: Trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn khi công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, từ công ty TNHH, hoặc những công ty hình thành thông qua quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác, không bắt buộc phải có cổ đông sáng lập.

Các trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Trong hành trình phát triển của công ty cổ phần, quyết định thay đổi cổ đông sáng lập có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Và những biến động này thường sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc quản lý và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hãy cùng Dịch vụ Thuế 24h tìm hiểu về các trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập thường gặp trong các doanh nghiệp cổ phần:

Khi chuyển nhượng cổ phần hoặc tặng cho, thừa kế phần vốn góp

Thông thường, việc chuyển nhượng cổ phần hoặc các hoạt động tặng cho, thừa kế phần vốn góp có thể xuất phát từ quyết định chiến lược, mục tiêu phát triển mới hoặc đơn giản là những biến động trong nguồn lực tài chính của các cổ đông sáng lập.

Theo Điều 111 của Luật Doanh Nghiệp 2020, cổ đông được quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác một cách tự do. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ được quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này. Cụ thể như sau:

 • Trong thời gian 03 năm từ khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Nhưng, nếu muốn chuyển cho người khác không phải là cổ đông sáng lập thì cần có sự đồng thuận của Đại hội đồng cổ đông.
 • Nếu Điều lệ công ty có quy định về việc giới hạn chuyển nhượng cổ phần, thì những quy định này chỉ có hiệu lực khi được ghi rõ trong giấy chứng nhận cổ phiếu tương ứng của cổ phần đó. 

Thay đổi cổ đông sáng lập do cổ đông không thực hiện cam kết góp vốn

Cam kết góp vốn là một cam kết mà cổ đông sáng lập đưa ra, tuyên bố sẵn sàng đóng góp một số tiền cụ thể vào vốn điều lệ của công ty. Khi cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn, có thể gây ra nhiều vấn đề cho công ty, tiêu biểu là gây ra thiếu hụt vốn cần thiết để triển khai các hoạt động kinh doanh.

Khi cổ đông sáng lập không thực hiện đầy đủ hoặc chỉ thanh toán một phần cổ phần đã đăng ký mua theo cam kết góp vốn tại Điều 112 Luật doanh nghiệp, thì khả năng cao quy trình thay đổi cổ đông sáng lập sẽ xảy ra.

Một số biện pháp được áp dụng nếu rơi vào trường hợp này (quy định tại Điều 113) như sau:

 • Mất tư cách cổ đông trong công ty và không thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.
 • Trong trường hợp cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua, họ vẫn giữ quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán. Tuy nhiên, họ không được phép chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác.

Thay đổi cổ đông sáng lập do sáp nhập, tách, hợp nhất

Có những trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức và sau đó bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác. 

 • Khi công ty tham gia vào quá trình sáp nhập với một công ty khác, cổ đông sáng lập của công ty sáp nhập có thể thay đổi. Thông thường, các cổ đông sáng lập của công ty được sáp nhập trở thành cổ đông của công ty mới hình thành sau sáp nhập.
 • Trong trường hợp tách, công ty chia ra thành các đơn vị riêng lẻ. Cổ đông sáng lập có thể trở thành cổ đông của một hoặc nhiều đơn vị mới tách ra.
 • Khi có quá trình hợp nhất, nhiều công ty sáp nhập lại để tạo ra một đơn vị mới lớn hơn. Theo đó, cổ đông sáng lập có thể thay đổi vị trí, quyền lợi trong cấu trúc mới hợp nhất.
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập
Các trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Khi phát sinh thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần chưa niêm yết, quy trình thực hiện thủ tục và hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập yêu cầu sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần chưa niêm yết do không thực hiện cam kết góp vốn

Theo quy định của Điều 57 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, việc thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết chỉ áp dụng khi cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần cổ phần đã đăng ký mua theo Điều 113 Luật Doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cần thực hiện thông báo này trong 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký.

Để thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập, doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính để hoàn thiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập có xác nhận của người đại diện pháp luật.
 • Danh sách cổ đông sáng lập, không bao gồm thông tin về cổ đông sáng lập chưa thanh toán cổ phần đã đăng ký.

Mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập

Mẫu thay đổi cổ đông sáng lập
Mẫu thông báo thay đổi cổ đông sáng lập
Hồ sơ thay đổi cô đông sáng lập
Mẫu hồ sơ thay đổi cô đông sáng lập

Mẫu danh sách cổ đông (Mục I Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) 

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập
Mẫu danh sách thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

Hồ sơ thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do những trường hợp khác

Các trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập không liên quan đến việc thanh toán cổ phần đã đăng ký mua, doanh nghiệp cần thực hiện quy trình cập nhật thông tin cổ đông sáng lập trong sổ đăng ký cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty; không cần thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh(1).

Một số yêu cầu giấy tờ khác liên quan đến quy trình chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần bao gồm:

 • Quyết định về thay đổi cổ đông sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị ký vào quyết định này và ghi rõ những điều chỉnh trong Điều lệ công ty.
 • Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, do chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc các cổ đông dự họp ký xác nhận. 
 • Danh sách bao gồm thông tin các cổ đông sáng lập mới.
 • Hợp đồng chuyển nhượng/cho tặng cổ phần và biên bản thanh lý liên quan (tham khảo Mẫu hợp đồng tại Dịch vụ Thuế 24h).
 • (Bản sao) Sổ đăng ký cổ đông được công ty cổ phần xác nhận và giấy tờ cá nhân hoặc pháp nhân của cổ đông mới.
 • (Bản gốc) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Khi công ty cổ phần chưa niêm yết thực hiện thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, theo quy định của Điều 58 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, nơi có trụ sở chính. 

Hồ sơ này cần được người đại diện pháp luật ký kết. Bao gồm:

 • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập (là nhà đầu tư nước ngoài), có chữ ký xác nhận của người đại diện pháp luật của công ty.
 • Danh sách cổ đông mới, phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần thay đổi.
 • Giấy tờ chứng minh thực hiện chuyển nhượng, như hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ hoàn thành chuyển nhượng.
 • Giấy tờ pháp lý cá nhân hoặc tổ chức
  • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân, nếu người nhận chuyển nhượng là cá nhân
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức và người đại diện theo ủy quyền, nếu người nhận chuyển nhượng là tổ chức
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài, giấy tờ pháp lý của tổ chức cần được hợp pháp hóa lãnh sự
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Mời bạn tham khảo Trọn Bộ Mẫu Hồ Sơ Thay Đổi Cổ Đông Cty Cổ Phần tại Dịch vụ Thuế 24h dưới đây

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cổ đông sáng lập hoặc đơn vị được ủy quyền chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký), chỉ áp dụng đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đã thực hiện thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất thay đổi cổ phần.
 • Bản sao y chứng thực giấy tờ cá nhân/pháp nhân của các cổ đông sáng lập mới.
 • Các yêu cầu hồ sơ khác như đã đề cập cho từng trường hợp cụ thể ở phần trên.

Bước 2: Phòng ĐKKD tiếp nhận hồ sơ

 • Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thu lệ phí
 • Cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp

Bước 3: Phòng ĐKKD kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 • Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ để đảm bảo đầy đủ và chính xác thông tin.
 • Sau khi xác nhận tính hợp lệ, Phòng ĐKKD tiến hành cập nhật thông tin của cổ đông sáng lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả

Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập
Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập

Lưu ý: 

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập hướng dẫn trên chỉ áp dụng cho trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần vì không tuân thủ cam kết vốn, chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua. 

Đối với trường hợp khác, các doanh nghiệp chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

 • Lập hồ sơ và làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phần theo quy định nội bộ công ty.
 • Lưu trữ hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập tại văn phòng công ty để sử dụng nội bộ và cho mục đích kiểm toán. 
 • Không cần thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thay đổi cổ đông sáng lập có phải thông báo không?

Như Dịch vụ Thuế 24h đã nhắc đến trong những phần trên, thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần có yêu cầu thông báo hay không tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. 

 • Yêu cầu thông báo: Áp dụng cho cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh Nghiệp.
 • Thời hạn: Thực hiện thông báo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Yêu cầu cập nhật thông tin cổ đông trong sổ đăng ký, không cần thực hiện thông báo: Những trường hợp thay đổi còn lại sẽ không nằm trong điều kiện cần thông báo với Phòng Đăng Ký Kinh Doanh. Như vậy, doanh nghiệp của bạn cần cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Xem thêm: Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh giá rẻ tại TP.HCM 

Một số lưu ý khi đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập

Về quyền tự do chuyển nhượng

 • Trong thời hạn 03 năm từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho nhau.
 • Nếu muốn chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập, cần sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Về giới hạn khi chuyển nhượng cổ phần

 • Cổ đông chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại. Trong đó:
  • Cổ phần phổ thông là cổ phần có quyền lợi cơ bản như biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
  • Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được hưởng ưu đãi về cổ tức, được trả cổ tức mức cao hơn so với cổ phần phổ thông.
  • Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được ưu đãi khi công ty có chính sách hoàn lại vốn. Cổ đông sở hữu cổ phần này không được tham gia biểu quyết hoặc dự họp tại Đại hội Đồng cổ đông.
 • Không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết, có nghĩa là cổ đông không thể chuyển nhượng quyền quyết định quan trọng trong công ty.

Về phương thức chuyển nhượng

Chuyển nhượng cổ phần có thể thực hiện thông qua hợp đồng giữa các bên liên quan. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng thị trường chứng khoán để giao dịch cổ phần.

Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập nhanh chóng tại Dịch Vụ Thuế 24h

Dịch vụ Thuế 24h là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và xử lý thủ tục pháp lý toàn diện và nhanh chóng cho quý khách hàng, tong đó có quy trình thay đổi cổ đông sáng lập. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và nắm vững chuyên môn pháp lý, chúng tôi có thể tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện thay đổi cổ đông sáng lập tại Dịch vụ Thuế 24h

Bước 1: Gọi điện hoặc gửi email đến Dịch vụ Thuế 24h để đội ngũ chuyên viên bắt đầu tìm hiểu về yêu cầu của khách hàng.

Bước 2: Tư vấn, thu thập thông tin cần thiết và đánh giá tình huống cụ thể của doanh nghiệp.

Bước 3: Chúng tôi sẽ hướng dẫn tận tình cho doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của luật định.

Bước 4: Khách hàng thanh toán chi phí dịch vụ theo bảng giá được Dịch vụ Thuế 24h cung cấp.

Bước 5: Đại diện cho khách hàng gửi hồ sơ đến cơ quan liên quan kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ.

Bước 6: Khách hàng nhận giấy xác nhận về việc thay đổi cổ đông sáng lập, chúng tôi có chính sách giao hàng tận nơi để tạo sự thuận tiện và tăng cường trải nghiệm dịch vụ của khách hàng khi đến với Tư Vấn Luật và Dịch Vụ Thuế 24h.

Bảng giá dịch vụ tư vấn thay đổi cổ đông công ty

Doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu thay đổi thành viên hoặc cổ đông trong công ty? Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết mọi thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả!

Thông tin dịch vụ

 • Loại dịch vụ: Thay Đổi Thành Viên/Cổ Đông
 • Chi phí trọn gói: 900.000 đồng
 • Thời gian xử lý: 03-04 ngày làm việc
Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Chi phí thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Câu hỏi thường gặp khi thay đổi cổ đông sáng lập

Mức phạt khi thay đổi thông tin cổ đông sáng lập mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh?

Nếu doanh nghiệp không thực hiện thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong thời hạn quy định, hậu quả có thể là mức phạt tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Theo quy định tại Điều 49 của Nghị định 122/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với các hình phạt như sau:

 • Doanh nghiệp có thể bị cảnh cáo về hành vi vi phạm quy định về thông báo thay đổi cổ đông sáng lập.
 • Mức phạt tiền có thể dao động từ 3.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Điều này phụ thuộc vào mức độ và tính chất của vi phạm.

Sau bao lâu cần thông báo thay đổi cổ đông sáng lập?

Công ty cổ phần cần thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi thông tin cổ đông sáng lập. Xin lưu ý, yêu cầu thông báo chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua khi thành lập công ty.

Thời hạn giải quyết thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập là bao lâu?

Dịch vụ Thuế 24h cung cấp dịch vụ Thay đổi thành viên/cổ đồng nhanh chóng và chuyên nghiệp trong thời gian 03-04 ngày làm việc.

Mức thuế chuyển nhượng cổ phần là bao nhiêu?

Mức thuế chuyển nhượng cổ phần sẽ là 0,1% áp dụng cho thu nhập từ chuyển nhượng, khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi bởi Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC: Cá nhân cư trú chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Thay đổi cổ đông sáng lập có cần làm lại giấy phép kinh doanh không?

Không cần. Khi thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập, cần thực hiện điều chỉnh Điều lệ công ty, làm thủ tục thông báo thay đổi thông tin với Phòng Đăng ký kinh doanh (tùy theo trường hợp), hoặc cập nhật sổ đăng ký cổ đông. Như vậy, quy trình này không yêu cầu làm lại giấy phép kinh doanh.

Có cần sửa đổi điều lệ công ty khi thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần không?

Có. Theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Do đó, khi thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập cũng cần thực hiện việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Thay đổi cổ đông sáng lập không chỉ là thủ tục pháp lý mà còn là quyết định ảnh hưởng đến cơ cấu quản trị nội bộ, quyền lợi và trách nhiệm của từng bên liên quan. Quy trình này đòi hỏi doanh nghiệp nắm bắt thông tin đầy đủ và rõ ràng về yêu cầu hồ sơ cần chuẩn bị, thời gian tuân thủ, trình tự thực hiện để hoàn tất thủ tục. 

Dịch vụ Thuế 24h cam kết mang đến khách hàng giải pháp toàn diện và uy tín với dịch vụ Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần/ Thay đổi thành viên. Liên hệ ngay với đội ngũ chuyên viên pháp lý của chúng tôi qua hotline 0916.707.744 hoặc để lại tin nhắn ngay hôm nay để được hỗ trợ tư vấn cho từng trường hợp!


*Nguồn tham khảo:

(1) https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thay-doi-thong-tin-co-dong-sang-lap-cong-ty-co-phan-co-lam-thu-tuc-thong-bao-hay-khong-co-phai-sua–15012.html

Bài viết mới nhất

Thời hạn góp vốn điều lệ

Quy định về thời hạn góp đủ vốn điều lệ công ty 2024

Trong một thị trường kinh doanh sôi động như Việt Nam, việc góp vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp, mà còn là nền tảng quyết định trách nhiệm tài chính của các thành viên, cổ đông và sự uy tín của công ty đối với cơ quan quản lý, đối tác kinh doanh và người tiêu dùng. Một doanh nghiệp có đủ vốn điều lệ cũng có khả năng huy động vốn dễ dàng hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và mở rộng quy mô kinh doanh. Vậy quy định về thời gian góp vốn điều lệ là gì? Doanh nghiệp phải chịu hình phạt như thế nào nếu không góp đủ số vốn cam kết? Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thời hạn góp vốn điều lệ công ty và những quy định mới nhất về thủ tục đăng ký vốn góp năm 2024. Văn bản pháp luật quy định về vốn điều lệ:

Chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty

Thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty 2024

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động như hiện nay, doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh tại Việt Nam, phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình hoạt động kinh doanh. Để vượt qua những rào cản về quy định pháp luật và tận dụng tiềm năng phát triển trong thời điểm này, nhiều hộ kinh doanh lựa chọn chuyển từ hộ kinh doanh sang công ty. Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp không chỉ giúp mở rộng quy mô kinh doanh mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như nâng cao uy tín thương hiệu, tăng khả năng huy động vốn và tham gia vào các ngành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn và chất lượng. Vậy thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp như thế nào? Trong bài viết này, hãy cùng Dịch Vụ Thuế 24h tìm hiểu về quy trình chuyển đổi và những điều cần lưu ý để thực hiện quy trình này một cách thuận lợi nhất. Các quy định pháp lý liên quan tới việc hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số

tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh

Hướng dẫn 3 cách tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh cá thể dễ dàng

Tra cứu mã số thuế hộ kinh doanh giúp chúng ta dễ dàng xác nhận thông tin cần biết về hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, nghĩa vụ nộp thuế, quản lý thuế một cách hiệu quả hơn. Nhưng bạn chưa biết làm thế nào để tra cứu mã số thuế (MST) hộ kinh doanh? Không cần mất thời gian hay cảm thấy rắc rối khi không biết tìm kiếm thông tin ở đâu, sau đây là 3 cách miễn phí và vô cùng dễ thực hiện giúp bạn tra ngay mã số này. Đọc ngay bài hướng dẫn chi tiết cùng Dịch Vụ Thuế 24h bên dưới! Mã số thuế hộ kinh doanh là gì? Mã số thuế hộ kinh doanh là một dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, được cấp cho các hộ kinh doanh khi họ đăng ký kinh doanh(1). Đây là một phần quan trọng của quy trình đăng ký doanh nghiệp. Hãy xem mã số thuế hộ kinh doanh như là một “chứng minh nhận diện” cho hộ kinh doanh. Giống như một số CMND/CCCD của cá

hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không

Hộ kinh doanh cá thể có tư cách pháp nhân không?

So với một số loại hình doanh nghiệp, mô hình hộ kinh doanh cá thể thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân vì tính linh hoạt và đơn giản. Tuy nhiên, khi tài sản cá nhân và tài sản công ty không phân biệt rõ ràng có thể tạo ra rủi ro về tài chính cho hộ kinh doanh.  Tư cách pháp nhân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản ổn định và phát triển kinh doanh. Vậy hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?  Trong bài viết này, Dịch Vụ Thuế 24h sẽ giải đáp câu hỏi này thông qua việc làm rõ điều kiện nào để có tư cách pháp nhân, loại hình doanh nghiệp nào có tư cách pháp nhân, thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có phức tạp không,… Pháp nhân là gì? Điều kiện để có tư cách pháp nhân? Nói dễ hiểu, pháp nhân là một khái niệm chỉ một tổ chức có tư cách pháp lý riêng biệt, tức là một thực thể pháp lý độc lập và có thể tham gia vào các

Đặc điểm hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể là gì? 6 Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình

Bạn đã có ý tưởng và muốn mở ngay một cửa hàng quần áo thời trang của riêng mình? Hay bạn là một người trẻ muốn tự khởi nghiệp với dự án xe bánh mì lưu động cùng với nhóm bạn? Nếu các bạn đều đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh linh hoạt, dễ đăng ký với quy mô nhỏ, hãy tìm hiểu khái niệm: Hộ kinh doanh cá thể. Trong bài viết dưới đây, Dịch Vụ Thuế 24h giải đáp tất tần tật cho quý bạn đọc về hộ kinh doanh là gì. Mô hình này khác gì với loại hình doanh nghiệp/công ty? Đặc điểm về tính pháp nhân, trách nhiệm tài sản, cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể, có nghĩa vụ và quyền lợi như thế nào?  Dịch Vụ Thuế 24h giúp bạn kinh doanh dễ dàng ngay từ khi bắt đầu! Đọc ngay bài viết bên dưới.  Hộ kinh doanh là gì? Hộ kinh doanh là một mô hình kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên trong một hộ gia đình thành lập và điều hành. Trong hộ kinh doanh, các thành viên hoặc cá nhân chịu trách nhiệm

Mời bạn để lại yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn miễn phí ngay!

Dịch Vụ Thuế 24h cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
Phone
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.