Tìm kiếm
Close this search box.

Quy định về chính sách thuế đối với chi phí đồng phục cho người lao động bằng phiếu mua hàng

Nội dung chính:

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CHI PHÍ ĐỒNG PHỤC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BẰNG PHIẾU MUA HÀNG

Quy định về chính sách thuế đối với chi phí đồng phục cho người lao động bằng Phiếu mua hàng

Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5056/TCT-CS của Tổng cục thuế Quy định về chính sách thuế đối với chi phí đồng phục cho người lao động bằng Phiếu mua hàng như sau:

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Số: 5056/TCT-CS

V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 12  năm 2018
     

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

 

Trả lời công văn số 524/CT-TTHT ngày 18/05/2018 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về chi phí đồng phục cho người lao động bằng Phiếu mua hàng tại Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về Phiếu mua hàng:

Tại Khoản 7, Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015  của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế quy định: “7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

  1. a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định. “2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.”

Căn cứ công văn số 3612/TCT-CC ngày 12/08/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau: 2. Về vướng mắc trên quan đến chúng từ sử dụng khi bán thẻ mua hàng của Công ty TNHH Vinecom

Căn cứ quy định tại:

– Điềm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi lại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư số Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính)

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.” 

– Điểm 1 và Điểm 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

  1. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  2. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
  3. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng. “

Căn cứ vào các quy định trên, Thẻ mua hàng (dưới hình thức thẻ Adayroi và dưới hình thức mã điện tử) do Công ty TNHB Vinecom phát hành là chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán, khi phát hành chưa phải là hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ nên Công ty TNHH Vinecom chưa phải lập hóa đơn và tính thuế Giá trị gia tăng.

Khi khách hàng mua thẻ là cơ sở kinh doanh và sử dụng thẻ mua hàng của Công ty TNHH Vinecom phát hành để khuyến mại, cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn.

Căn cứ chứng từ thu của Công ty TNHH Vinecom và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến chương trình khuyến mại, cho, biếu, tặng trao đổi, trả thay lương cho người lao động, cơ sở kinh doanh được tính vào chi phí được trừ theo quy định nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Khi khách hàng mua thẻ là cơ sở kinh doanh và sử dụng thẻ mua hàng của Công ty TNHH Vinecom phát hành để mua hàng trên website ADAYROI.COM thì khi đó Công ty TNHH Vinecom mới chính thức chuyển giao quyền sở hữu và lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT và xác định doanh thu tính thuế TNDN theo quy định Căn cứ vào hóa đơn của Công ty TNHH Vinecom thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ theo quy định nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư sồ 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Trường hợp người bán đã xuất hoá đơn GTGT, nội dung ghi trên hoá đơn là hàng hoá – Phiếu mua hàng là không đúng quy định như hướng dẫn khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và tại công văn số 3612/TCT-CC ngày 12/08/2016 của Tổng cục Thuế. Do đó, Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam và bên bán phải lập biên bản thu hồi hoá đơn sai sót theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

2/ Về tính thu nhập chịu thuế TNCN:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

  1. a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

Đối với cán bộ công nhân viên được Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam cấp cho Phiếu mua hàng đây là khoản thu nhập chịu thuế TNCN (theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC), do đó Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam phải tính khoản thu nhập này cho từng người lao động thụ hưởng khi quyết toán thuế TNCN.

3/ Về chi phí hỗ trợ phụ cấp độc hại bằng hiện vật:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật:

“2. Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (gồm cả đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng….

  1. Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên, chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở lao động theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ quy đinh tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định: “7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

  1. a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Trường hợp Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam mua sữa để cấp cho cán bộ công nhân viên theo Quy chế thông thường là cho, tặng thì Công ty phải lập hoá đơn GTGT theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty CP Bao bì dầu khí Việt Nam khi chi chế độ độc hại bằng hiện vật cho người lao động thì không phải lập hoá đơn GTGT. Công ty được tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phó TCTg Cao Anh Tuấn (để b/c);

– Vụ PC (TCT);

– Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

 

Lưu Đức Huy

Chúng tôi cam kết sẽ bồi thường và nộp phạt 100% nếu như làm sai

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cơ quan thuế và pháp luật

Hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Địa chỉ: 116A Đường Hiệp Thành 35, KP1, P.Hiệp Thành, Q. 12, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6255 3948

Hotline: 0917 371 518

Email: quanghuypt69@gmail.com; dichvuthue24h@gmail.com

Website: dichvuthue24h.com

 

Mời bạn để lại yêu cầu, chúng tôi liên hệ tư vấn miễn phí ngay!

Dịch Vụ Thuế 24h cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin của quý khách hàng.

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat Zalo
Gọi ngay
Phone
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
*Quý khách vui lòng điền chính xác thông tin để Dịch Vụ Thuế 24h hỗ trợ mình được tốt nhất.