CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Trang chủ   >   Văn bản pháp luật   >   Văn bản thuế TNDN
Luật số 32/2013/QH13 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật số 32/2013/QH13 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị... Chi tiết
Nghị định 218/2013/NĐ-CP
Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Chi tiết
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị... Chi tiết
Thông tư 78/2014/TT-BTC
Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế... Chi tiết
Thông tư 96/2015/TT-BTC
Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết... Chi tiết
Quy định về chính sách thuế TNDN liên quan đến khoản chi phí trả lãi vay bằng ngoại tệ
Quy định về chính sách thuế TNDN liên quan đến khoản chi phí trả lãi vay bằng ngoại tệ Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5071/TCT-CS của Tổng cục thuế Quy định về chính... Chi tiết