CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Trang chủ   >   Văn bản pháp luật   >   Văn bản thuế TNCN
Luật thuế thu nhập cá nhân
Luật thuế thu nhập cá nhân Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị... Chi tiết
Nghị định 65/2013/NĐ-CP
Nghị định 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế... Chi tiết
Công văn 640/TCT-TNCN
Công văn 640/TCT-TNCN Công văn về việc vướng mắc xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô do Tổng... Chi tiết
Luật số 26/2012/QH13 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Luật số 26/2012/QH13 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị... Chi tiết
Thông tư 111/2013/TT-BTC
Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật... Chi tiết
Thông tư 128/2014/TT-BTC
Thông tư 128/2014/TT-BTC Hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân của cá nhân làm việc tại Khu kinh tế. Chi tiết
Thông tư 05/VBHN-BTC
Thông tư 05/VBHN-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân... Chi tiết
Nghị định 14/VBHN-BTC
Nghị định 14/VBHN-BTC Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế... Chi tiết
Quy định về  nộp Thuế TNCN từ hai nơi trở lên
Quy định về nộp Thuế TNCN từ hai nơi trở lên Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 4807/TCT-DNNVV&HKD, CN của Tổng cục thuế về vướng... Chi tiết
Quy định về Thuế TNCN đối với khoản chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ từ hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ ngoài giờ
Quy định về Thuế TNCN đối với khoản chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ từ hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ ngoài giờ Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 4809/TCT-DNNVV&HKD, CN của Tổng cục thuế về việc... Chi tiết
Quy định về Thuế TNCN đối với khoản chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ từ hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ ngoài giờ
Quy định về Thuế TNCN đối với khoản chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ từ hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ ngoài giờ Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 4809/TCT-DNNVV&HKD, CN của Tổng cục thuế về việc... Chi tiết
Quy định pháp luật về việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trên khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
Quy định pháp luật về việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trên khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5300/TCT-CS của Tổng cục thuế về chính sách thuế... Chi tiết