CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Trang chủ   >   Văn bản pháp luật   >   Văn bản thuế GTGT
Công văn 1736/TCT-CS
Công văn 1736/TCT-CS Giải đáp công văn số 766/CT-KT2 ngày 01/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương hỏi về chính sách thuế GTGT. Chi tiết
Công văn 1713/TCT-CS
Công văn 1713/TCT-CS Giải đáp công văn số 3002/CT-KK&KTT ngày 26/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về chính sách thuế GTGT. Chi tiết
Công văn 1636/TCT-KK
Công văn 1636/TCT-KK Giải đáp công văn số 19/CT-TTHT ngày 10/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối... Chi tiết
Công văn 1161/TCT-DNL
Công văn 1161/TCT-DNL Giải đáp công văn số 79100/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội kiến nghị về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động... Chi tiết
Công văn 603/TCT-KK
Công văn 603/TCT-KK Trả lời công văn số 35/2016/CV-KT ngày 26/12/2016 của Công ty cổ phần bột giặt Lix về việc hoàn thuế GTGT đối với dự... Chi tiết
Công văn 3233/BTC-TCT
Công văn 3233/BTC-TCT Công văn giải đáp về thuế giá trị gia tăng đối với các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông... Chi tiết
Luật số 31/2013/QH12 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
Luật số 31/2013/QH12 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị... Chi tiết
Luật số 106/2016/QH13 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu đặc biệt và Luật Quản lý thuế
Luật số 106/2016/QH13 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu đặc biệt và Luật Quản lý thuế Luật 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội: Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặc... Chi tiết
Nghị định 209/2013/NĐ-CP
Nghị định 209/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng. Chi tiết
Nghị định 100/2016NĐ-CP
Nghị định 100/2016NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá... Chi tiết
Nghị định 10/2017/NĐ-CP
Nghị định 10/2017/NĐ-CP Ban hành quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Nghị định số... Chi tiết
Thông tư 130/2016/TT-BTC
Thông tư 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi,... Chi tiết
Thông tư 99/2016/TT-BTC
Thông tư 99/2016/TT-BTC Hướng dẫn về quản lý hoàn Thuế giá trị gia tăng. Chi tiết
Thông tư 173/2016/TT-BTC
Thông tư 173/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được... Chi tiết
Thông tư 31/2017/TT-BTC
Thông tư 31/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn... Chi tiết
Thông tư 93/2017/TT-BTC
Thông tư 93/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC... Chi tiết
Công văn 269/TCT-KK
Công văn 269/TCT-KK Công văn số 269/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 20/01/2017 về việc kê khai thuế GTGT dự án đầu tư. Chi tiết
Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị... Chi tiết
Quy định pháp luật về kê khai thuê giá trị gia tăng đối với vé cầu đường
Quy định pháp luật về kê khai thuê giá trị gia tăng đối với vé cầu đường Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 4829/TCT-CS của Tổng cục thuế về kê khai thuê... Chi tiết
Quy định về thời điểm lập hóa đơn GTGT
Quy định về thời điểm lập hóa đơn GTGT Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5026/TCT-CS của Tổng cục thuế Quy định về thời... Chi tiết
Quy định về chính sách thuế đối tượng không chịu thuế GTGT
Quy định về chính sách thuế đối tượng không chịu thuế GTGT Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5069/TCT-CS của Tổng cục thuế Quy định về chính... Chi tiết
Quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị phun sương dùng trong nông nghiệp
Quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị phun sương dùng trong nông nghiệp Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5128/TCT-CS của Tổng cục thuế Quy định về chính... Chi tiết
Quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư xây dựng
Quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư xây dựng Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5417/TCT-CS của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế... Chi tiết
về khấu trừ, hoàn thuế GTGT.
về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Chi tiết