CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Trang chủ   >   Văn bản pháp luật
Quy định của pháp luật hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử
Quy định của pháp luật hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5305/TCT-DNL của Tổng cục thuế hướng dẫn việc... Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG PHẠM VI THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG PHẠM VI THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Quyết định số 526/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc mở... Chi tiết
Quy định pháp luật hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
Quy định pháp luật hướng dẫn về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu... Chi tiết
Quy định của Chính phủ về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Quy định của Chính phủ về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa... Chi tiết
Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ Ban hành chương trình... Chi tiết
Quy định mới của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất theo thông tư số 10/2018/TT-BTC
Quy định mới của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất theo thông tư số 10/2018/TT-BTC Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi một số điều của thông... Chi tiết
về khấu trừ, hoàn thuế GTGT.
về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Chi tiết
Quy định về xuất hóa đơn đối với khoản lãi vay
Quy định về xuất hóa đơn đối với khoản lãi vay Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5408/TCT-CS của Tổng cục thuế về xuất hóa đơn... Chi tiết
Quy định pháp luật về xác định diện tích miễn giảm tiền thuê đất
Quy định pháp luật về xác định diện tích miễn giảm tiền thuê đất Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5340/TCT-CS của Tổng cục thuế về việc xác định... Chi tiết
Quy định pháp luật về việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trên khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
Quy định pháp luật về việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trên khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5300/TCT-CS của Tổng cục thuế về chính sách thuế... Chi tiết
Quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư xây dựng
Quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư xây dựng Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5417/TCT-CS của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế... Chi tiết
NGHỊ QUYẾT VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NGHỊ QUYẾT VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ... Chi tiết
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 215/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 215/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản... Chi tiết
Quy định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Vệt Nam
Quy định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Vệt Nam Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Nghị định số 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm... Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THUẾ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THUẾ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi,... Chi tiết
THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VĂN BẢN THỎA THUẬN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN TẠI DOANH NGHIỆP
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VĂN BẢN THỎA THUẬN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN TẠI DOANH NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và... Chi tiết
Quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị phun sương dùng trong nông nghiệp
Quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị phun sương dùng trong nông nghiệp Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5128/TCT-CS của Tổng cục thuế Quy định về chính... Chi tiết
1 2 3 4 5 »