CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Trang chủ   >   Văn bản pháp luật   >   Văn bản khác
Thông tư 119/2014/TT-BTC
Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư... Chi tiết
Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Nghị định 91/2014/NĐ-CP Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Chi tiết
Công văn 819/TCT-DNL
Công văn 819/TCT-DNL Giải đáp công văn số 020/2016 KT ngày 30/12/2016 của Công ty TNHH DKSH Việt Nam vướng mắc về việc triển khai áp dụng hóa đơn... Chi tiết
Luật số 71/2014/QH13 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
Luật số 71/2014/QH13 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều... Chi tiết
Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Nghị định 12/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ... Chi tiết
Thông tư 151/2014/TT-BTC
Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số... Chi tiết
Thông tư 92/2015/TT-BTC
Thông tư 92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh;... Chi tiết
Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Nghị định 91/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Chi tiết
Nghị định 92/2013/NĐ-CP
Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều... Chi tiết
Thông tư 141/2013/TT-BTC
Thông tư 141/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số... Chi tiết
Quy định về chính sách thuế nhà thầu
Quy định về chính sách thuế nhà thầu Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5031/TCT-CS của Tổng cục thuế Quy định về thuế... Chi tiết
Quy định về chính sách thuế đối với chi phí đồng phục cho người lao động bằng Phiếu mua hàng
Quy định về chính sách thuế đối với chi phí đồng phục cho người lao động bằng Phiếu mua hàng Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5056/TCT-CS của Tổng cục thuế Quy định về chính... Chi tiết
Quy định về miễn chữ ký điện tử của người mua và dấu người bán trên hoá đơn điện tử chuyển đổi
Quy định về miễn chữ ký điện tử của người mua và dấu người bán trên hoá đơn điện tử chuyển đổi Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5057/TCT-CS của Tổng cục thuế Quy định về miễn... Chi tiết
Quy định về việc khấu trừ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất
Quy định về việc khấu trừ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5073/TCT-CS của Tổng cục thuế Quy định về về... Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THUẾ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THUẾ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi,... Chi tiết
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 215/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 215/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản... Chi tiết
NGHỊ QUYẾT VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NGHỊ QUYẾT VỀ BIỂU THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ... Chi tiết
Quy định pháp luật về xác định diện tích miễn giảm tiền thuê đất
Quy định pháp luật về xác định diện tích miễn giảm tiền thuê đất Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5340/TCT-CS của Tổng cục thuế về việc xác định... Chi tiết
Quy định về xuất hóa đơn đối với khoản lãi vay
Quy định về xuất hóa đơn đối với khoản lãi vay Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5408/TCT-CS của Tổng cục thuế về xuất hóa đơn... Chi tiết
Quy định mới của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất theo thông tư số 10/2018/TT-BTC
Quy định mới của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất theo thông tư số 10/2018/TT-BTC Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi một số điều của thông... Chi tiết
Quy định của Chính phủ về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Quy định của Chính phủ về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa... Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG PHẠM VI THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG PHẠM VI THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Quyết định số 526/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc mở... Chi tiết