Thành lập công ty Hợp danh

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Các bạn cần cung cấp giấy tờ và thông tin dưới đây để thành lập Công ty hợp danh:

1. CMND hoặc Hộ chiếu của các thành viên hợp danh, thành viên góp vốn (sao y công chứng không quá 3 tháng)

2. Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập:

  • Tên công ty dự định thành lập
  •  Địa chỉ công ty
  • Ngành nghề kinh doanh
  • Vốn điều lệ
  • Đại diện pháp luật
  • Cơ cấu tỷ lệ phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh

  1. CMND hoặc Hộ chiếu (sao y công chứng không quá 3 tháng)
  2. Giấy đề nghị thành lập Công ty hợp danh
  3. Điều lệ doanh nghiệp
  4. Danh sách thành viên góp vốn

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền

- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác (đối với ngành nghề quy định phải có chứng chỉ hành nghề)