QUY ĐỊNH VỀ XUẤT HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI KHOẢN LÃI VAY

Quy định về xuất hóa đơn đối với khoản lãi vay

Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Công văn số 5408/TCT-CS của Tổng cục thuế về xuất hóa đơn đối với khoản lãi vay.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Số: 5408/TCT-CS

V/v: xuất hóa đơn

Hà Nội, ngày 28 tháng 12  năm 2018
   

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 71450/CT-TTHT ngày 26/10/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về xuất hóa đơn đối với khoản lãi vay. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12  năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định đối tượng không chịu thuế:

“2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 3 như sau:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

– Cho vay;

…”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn đối tượng không chịu thuế:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

– Cho vay;

…”

Tại điểm 2.1 Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế và các tài liệu kèm theo thì Công ty TNHH Đầu tư BT Cam lộ – Túy Loan (Công ty BT) được thành lập ngày 05/11/2012 và đang thực hiện Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (Hợp đồng BT) thực hiện xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT ký kết giữa Bộ Giao thông vận tải và Liên doanh nhà đầu tư – Doanh nghiệp dự án.

Được sự chấp thuận và bảo lãnh của Chính phủ, Công ty BT ký kết hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn NEXI với Ngân hàng The Bank ofTokyo – Mitsubishi (Ngân hàng BTMU) để tạm ứng cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án (dự án do Nhà đầu tư tự thực hiện).

Hàng kỳ, căn cứ số tiền lãi vay phải trả do Ngân hàng BTMU thông báo, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tính toán, phân bổ và thông báo cho các nhà đầu tư.

Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư thực hiện nộp chuyển khoản trực tiếp về tài khoản Công ty BT hoặc Công ty BT thực hiện khấu trừ từ giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành của các nhà đầu tư để trả lãi vay cho bên cho vay.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty BT ký kết hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn NEXI với Ngân hàng BTMU để tạm ứng cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. Hàng kỳ, các nhà đầu tư thực hiện nộp phần lãi vay phải trả bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp về tài khoản Công ty BT hoặc Công ty BT thực hiện khấu trừ từ giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành của các nhà đầu tư để trả lãi vay cho Ngân hàng BTMU thì khi thu tiền từ các nhà đầu tư, Công ty BT lập hóa đơn GTGT theo hướng dẫn tại điểm 2.1 Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

– Vụ PC – TCT;

– Website TCT;

– Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

 

Lưu Đức Huy

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận