CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Trang chủ   >   Văn bản pháp luật   >   Lao động - Tiền lương
Bộ luật lao động
Bộ luật lao động Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị... Chi tiết
Nghị định 03/2014/NĐ-CP
Nghị định 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm. Chi tiết
Nghị định 45/2013/NĐ-CP
Nghị định 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động,... Chi tiết
Nghị định 49/2013/NĐ-CP
Nghị định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. Chi tiết
Nghị định 141/2017/NĐ-CP
Nghị định 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Chi tiết
Nghị định 05/2015/NĐ-CP
Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Chi tiết
Nghị định 46/2013/NĐ-CP
Nghị định 46/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động. Chi tiết
Nghị định 52/2014/NĐ-CP
Nghị định 52/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc... Chi tiết
Nghị định 44/2013/NĐ-CP
Nghị định 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động. Chi tiết
Nghị định 47/2017/NĐ-CP
Nghị định 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Chi tiết
Nghị định 123/2017/NĐ-CP
Nghị định 123/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt... Chi tiết
Nghị định 55/2013/NĐ-CP
Nghị định 55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động,... Chi tiết
Nghị định 75/2014/NĐ-CP
Nghị định 75/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm... Chi tiết
Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm... Chi tiết
Nghị định 60/2013/NĐ-CP
Nghị định 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Chi tiết
Thông tư 24 /2015/TT-BCT
Thông tư 24 /2015/TT-BCT Quy định về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt... Chi tiết
Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH
Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Chi tiết
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định... Chi tiết
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH
Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ... Chi tiết