ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY
ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

ĐỘI NGŨ BAN LÃNH ĐẠO

 

 

LƯU VĂN TUẤN

Giám đốc

Thạc sỹ kinh tế

Kiểm toán viên

Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp

Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục thuế cấp

Trình độ học vấn

Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành