Dịch vụ thuế 24h xin chia sẻ về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID 19 để các bạn biết và thực hiện hồ sơ, thủ tục để được hỗ trợ nếu thuộc các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID 19.

CHINHACHHOTROCOVID Key 17072021171849 e1627572402649

 

Nội Dung Chính

Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Đối tượng:

NSDLĐ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Mức đóng:

Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Thời gian áp dụng:

12 tháng, từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022

Hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Đối tượng hỗ trợ:

NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Điều kiện hỗ trợ:

NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% LĐ tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 2021.

Số LĐ tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

– Số LĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số LĐ mới giao kết HĐLĐ, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày NSDLĐ có văn bản đề nghị.

– Số LĐ đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

– Số LĐ đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

– Số LĐ đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số LĐ tham gia BHXH tính giảm nêu trên chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1/5/2021.

Thời hạn tạm dừng: 

6 tháng tính từ tháng NSDLĐ nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nêu trên thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng.

Đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Hết thời gian tạm dừng đóng theo quy định NLĐ và NSDLĐ tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt HĐLĐ thì NSDLĐ và NLĐ thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ.

Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương

Đối tượng:

+ Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

+ Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

Mức hỗ trợ:

– 1.855.000 đồng/người đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày); 3.710.000 đồng/người đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.

– NLĐ đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; NLĐ đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Phương thức chi trả: Trả trực tiếp 01 lần cho người lao động.

Hồ sơ:

  1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.
  2. Danh sách NLĐ có xác nhận của cơ quan BHXH (Mẫu 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg)
  3. Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.unnamed

Hỗ trợ NLĐ ngừng việc

Điều kiện:

NLĐ đủ các điều kiện sau:

+ NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

+ Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng mà NLĐ ngừng việc.

Mức hỗ trợ:

1.000.000 đồng/người. NLĐ đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho NLĐ.

Hồ sơ:

  1. Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
  2. Danh sách NLĐ có xác nhận của cơ quan BHXH (Mẫu 06 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg)
  3. Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền

Hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đối tượng, điều kiện:

NLĐ làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ chấm dứt HĐLĐ .

+ Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức LĐ hằng tháng.

Mức hỗ trợ:

3.710.000 đồng/người. NLĐ đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

Hồ sơ:

– Đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg)

–  Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

+ Quyết định thôi việc.

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

– Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về việc tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

Hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

Đối tượng:

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày đối với người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em; ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

Hồ sơ:

  1. Đối với các trường hợp F0 đang điều trị tại cơ sở y tế gồm:

– Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách do cơ sở y tế lập

– Giấy ra viện điều trị do nhiễm COVID-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

  1. Đối với các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly gồm:

– Danh sách F1 đủ điều kiện hưởng chính sách do cơ sở cách ly lập

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly y tế.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

  1. Đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày 07/7/2021:

– Giấy ra viện.

– Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

  1. Đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước 07/7/2021:

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà.

– Giấy hoàn thành việc cách ly.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

– Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly.

Trình tự, thủ tục:

Cơ sở y tế, cơ sở cách ly, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chi trả đầy đủ các chế độ hỗ trợ đối với F0, F1, trẻ em đang điều trị, cách ly.

hinh anh dang web

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch

Đối với viên chức hoạt động nghệ thuật:

Được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.

+ Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với hướng dẫn viên du lịch

Được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

+ Có HĐLĐ với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Mức hỗ trợ:

3.710.000 đồng/người.

Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho NLĐ.

Hỗ trợ hộ kinh doanh

Điều kiện:

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ điều kiện sau:

+ Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

+ Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ:

3.000.000 đồng/hộ kinh doanh. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

Hồ sơ, thủ tục:

Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg) đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

             Trên đây là những chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 theo Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong đợt dịch Covid 19 năm 2021. Hi vọng bài viết giúp bạn có được thông tin để biết rõ về đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ, thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

              Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, có thể liên hệ với Dịch Vụ Thuế 24h bất cứ thời gian nào.

              Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 0917.371.518 – 0973.432.146  để được cung cấp dịch vụ tốt nhất.

              Công ty Quang Huy – cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ về thành lập công ty, thay đổi giấy phép, dịch vụ kế toán thuế và cung ứng lao động tại TP Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đồng Nai

Web: dichvuthue24h.com hoặc thuequanghuy.com

Quận 12: 116A Đường HT 35, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM

Quận 1: 18 Trần Cao Vân, Quận 1, Tp.HCM

Quận 10: 395/2 Đường Vĩnh Viễn, Quận 10, Tp.HCM

 

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận