CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẠI LÝ THUẾ QUANG HUY

Trang chủ   >   Văn bản pháp luật   >   Bảo hiểm
Luật Bảo hiểm xã hội
Luật Bảo hiểm xã hội Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội. Chi tiết
Luật Bảo hiểm y tế
Luật Bảo hiểm y tế Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,... Chi tiết
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều... Chi tiết
Nghị định 105/2014/NĐ-CP
Nghị định 105/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Chi tiết
Nghị định 115/2015/NĐ-CP
Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chi tiết
Nghị định 134/2015/NĐ-CP
Nghị định 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chi tiết
Nghị định 37/2016/NĐ-CP
Nghị định 37/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động,... Chi tiết
Nghị định 166/2016/NĐ-CP
Nghị định 166/2016/NĐ-CP Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Chi tiết
Nghị định 44/2017/NĐ-CP
Nghị định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chi tiết
Nghị định 76/2017/NĐ-CP
Nghị định 76/2017/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Chi tiết
Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC
Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Chi tiết
Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC
Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC Sửa đổi khoản 5 điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng... Chi tiết
Công văn 384/BHXH-CSXH
Công văn 384/BHXH-CSXH Về việc triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Chi tiết
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chi tiết
Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH
Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chi tiết
Quyết định 595/QĐ-BHXH
Quyết định 595/QĐ-BHXH Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề... Chi tiết
Quyết định 636/QĐ-BHXH
Quyết định 636/QĐ-BHXH Về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Chi tiết
Quyết định 1018/QĐ-BHXH
Quyết định 1018/QĐ-BHXH Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chi tiết
Công văn 560/LĐTBXH-BHXH
Công văn 560/LĐTBXH-BHXH Về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Chi tiết
THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VĂN BẢN THỎA THUẬN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN TẠI DOANH NGHIỆP
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VĂN BẢN THỎA THUẬN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN TẠI DOANH NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và... Chi tiết
Quy định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Vệt Nam
Quy định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Vệt Nam Công ty TNHH dịch vụ và đại lý thuế Quang Huy xin giới thiệu: Nghị định số 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm... Chi tiết